Begeleiding van binnen
naar een plek buiten de organisatie

Uw medewerker is langdurig ziek en de mogelijkheden voor werkhervatting binnen het eigen bedrijf zijn beperkt of uitgesloten. Dan komt er een moment dat de medewerker voor het duurzaam voortzetten van zijn loopbaan op zoek moet naar een baan buiten het bedrijf. De werkgever heeft geen andere keuze dan re-integratie 2e spoor te starten. Dit is vaak een ingrijpend moment. De medewerker moet het werk loslaten, dat vaak met veel plezier en voldoening is gedaan. Tegelijk komt de vraag: “Wat kan ik wel?” en “Wat wil ik dan?”. Begeleiding in een re-integratietraject 2e spoor van JP WerkRevisie kan dan uitkomst bieden.

Wat is re-integratie 2e spoor?

Na de ziekmelding dient de werkgever in eerste instantie te proberen om de werknemer in zijn eigen werk te laten terugkeren. Is de werknemer hiertoe niet in staat, dan moet worden geprobeerd om passende arbeid binnen het eigen bedrijf aan te bieden. Is dit ook niet mogelijk, dan komt noodzakelijk re-integratie tweede spoor in beeld.

In essentie gaat het om een van-werk-naar-werk traject met specifieke aandacht voor de resterende arbeidsmogelijkheden. Op basis van de bevindingen van de bedrijfs- of ARBO-arts en een arbeidsdeskundige vindt een heroriëntatie plaats op een nieuw en duurzaam loopbaanvervolg.

Een re-integratietraject “tweede spoor” bestaat uit professionele begeleidingsactiviteiten, bedoeld om een vanuit ziekte terugkerende werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe, passende betrekking buiten het  bedrijf.

Intakegesprek

Wij starten een traject altijd met een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek met de deelnemer. Tijdens het intakegesprek maakt de deelnemer kennis met de loopbaancoach. Op basis van de beschikbare informatie adviseert JP Werkrevisie over de specifieke invulling van het traject. Na het intakegesprek kan de werkgever een definitieve beslissing nemen over het voorgestelde traject en de offerte.

Gestructureerd en persoonlijk

JP combineert in de re-integratietrajecten een gestructureerde aanpak met een zeer persoonlijke en individuele benadering. Hiermee is de kans op succesvolle herplaatsing het grootst. Het traject is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Loopbaanoriëntatie,
  • Opbouw van de belastbaarheid door coaching,
  • Eventueel inzet van een werkervaringsplaats,
  • Versterking van de sollicitatievaardigheden,
  • Actieve ondersteuning bij het benaderen van de arbeidsmarkt.

De duur en opbouw van de onderdelen zijn afhankelijk van de ondersteuning die de deelnemer nodig heeft om succesvol te kunnen re-integreren.

Brede expertise

persoonlijke begeleiding bieden die nodig is in verschillende situaties:

  • Aan het begin van het traject kunnen wij in de coaching specifieke aandacht besteden aan verliesverwerking en herstel van het zelfvertrouwen. Door de ontstane situatie te leren accepteren, kan de medewerker weer vooruit kijken en op een zelfbewuste manier persoonlijke keuzes maken voor het vervolg van de eigen loopbaan.
  • Als er sprake is van stress of zelfs een burnout, kunnen wij door de individuele coaching de medewerker leren om in herkenbare situaties het ontstaan van stress te voorkomen of te verminderen door er anders en effectiever mee om te gaan. De medewerker krijgt inzicht in de eigen stressoren, behoeftes en grenzen. Deze aanpak bevordert een duurzame re-integratie en leidt tot hernieuwd werkplezier.

Contact met de opdrachtgever

Tijdens het traject zijn wij erop gericht de opdrachtgever adequaat te informeren, zodat eventueel noodzakelijke bijsturing tijdig kan plaatsvinden. Wij verzorgen periodieke voortgangsrapportages en tussentijds vindt telefonische afstemming plaats. Ook is het mogelijk in een driegesprek met medewerker, opdrachtgever en coach de voortgang te bespreken. Voorafgaand aan het traject maken wij hierover maatwerkafspraken met u, zodat u aan uw werkgeversverplichtingen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter kunt voldoen.